Klimaat II

1 college van 2 uur
dinsdag 13.30-15.30 uur
datum: 26/1
kosten: € 25,00

Prof. dr. Paul Opdam

is emeritus hoogleraar Landschap in Ruimtelijke Planning aan Wageningen University, leerstoelgroep Landgebruiksplanning. Voor zijn pensionering was hij tevens senior onderzoeker bij Wageningen Environmental Research. Opgeleid als ecoloog, heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de landschapsecologie, in het bijzonder aan de betekenis van ruimtelijke samenhang van ecosystemen voor de biodiversiteit. Op deze inzichten is de Ecologische Hoofdstructuur gebaseerd. In zijn latere werk stond centraal duurzame landschapsontwikkeling en de rol van wetenschappelijke kennis in besluitvormingsprocessen.

Klimaatverandering en natuur

Klimaatverandering  heeft grote gevolgen voor de natuur. We bespreken er drie. Allereerst het geografisch opschuiven van soorten, waardoor soorten die we hier kennen, verdwijnen en nieuwe soorten verschijnen. Deze bewegingen van arealen worden beïnvloed door de versnippering van de leefgebieden. Die kan er bijvoorbeeld toe leiden dat soorten onze natuurgebieden niet kunnen bereiken. Het tweede effect is de invloed van de toename van extreem weer, waardoor lokaal soorten een groter risico lopen te verdwijnen. Denk aan extreme droogte of langdurige hoosbuien. Het derde effect is dat functionele relaties in ecosystemen niet goed meer werken, bijvoorbeeld omdat natuurlijke vijanden ontbreken of soorten die afhankelijk van elkaar zijn uit fase raken.

Natuur klimaatbestendig maken kan het beste door de veerkracht te verhogen. Dat kan door grotere aaneengesloten oppervlakten, door betere verbindingen tussen natuurgebieden en door het verhogen van de ruimtelijke afwisseling. U maakt kennis met voorbeelden van maatregelen en met het project WaardeVOL Brummen, waarin een deel van het landschap in de gemeente Brummen (met twee Natura 2000 gebieden) klimaatbestendig wordt gemaakt. Het belang van een integrale aanpak en samenwerking tussen vele partijen zijn daarin belangrijke elementen.

Menu